Belangrijk: het ontvangen van een werkbijrage is niet vrijblijvend. Er gelden strikte voorwaarden hoe en waaraan het geld besteed mag worden. Daarnaast zal uiterlijk voor 1 maart 2023 een inhoudelijke en financiële rapportage ingediend moeten worden. Doe je dat niet of niet tijdig, dan dien je de bijdrage terug te betalen.

Jonge makers

Belangrijk onderscheid ten aanzien van de twee eerdere edities van het Investeringsfonds Muziek is dat op aanwijzing van het ministerie nu ook nadrukkelijk gekeken wordt naar jonge makers. Componisten en tekstschrijvers die de afgelopen jaren de eerste sporen hebben verdiend met het schrijven en maken van muziek en/of zijn afgestudeerd aan een muziekopleiding op MBO of HBO-niveau hebben de mogelijkheid om deel te nemen. Allereerst is daarom de inkomensdrempel om een aanvraag in te dienen verlaagd naar € 100,-, waarbij de inkomsten niet alleen uit 2018 en 2019, maar ook uit het jaar 2020 meegenomen mogen worden in de aanvraag. Dat betekent dat je in één van die jaren minimaal € 100,- aan inkomsten uit muziekauteursrechten moet hebben gehad. Daarnaast doen we aan muziekuitgevers en de beroepsverenigingen de oproep om bij de uitvoering van hun projecten jonge makers zoveel mogelijk te betrekken.

Startdatum aanvraag

Vanaf maandag 23 mei 2022 – 12.00 uur kunnen er aanvragen voor een werkbijdrage worden ingediend. Let op; Er is maar een beperkt aantal bijdragen beschikbaar, dus als je te lang wacht met de aanvraag, kan het gebeuren dat alle bijdragen al vergeven zijn.


EEN WERKBIJDRAGE VOOR PROFESSIONELE AUTEURSRECHTHEBBENDEN

Professionele componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers die voldoen aan de gestelde criteria voor Investeringsfonds Muziek Deel 3 kunnen een aanvraag doen. Ook componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers die niet zijn aangesloten bij Buma/Stemra, maar wel inkomen hebben uit muziekauteursrecht (zie verderop welke inkomsten dit kunnen zijn) kunnen een aanvraag indienen. Ook de door Buma/Stemra erkende beroepsverenigingen kunnen een aanvraag doen. Iedereen die al eerder een aanvraag indiende bij het Investeringsfonds Muziek Deel 1 of Deel 2, kan opnieuw een werkbijdrage aanvragen bij het Investeringsfonds Muziek Deel 3.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Aanvragen staan open voor personen en rechtspersonen die professioneel hun inkomsten vergaren of gaan vergaren met muziekauteursrecht. Dit gaat niet alleen om directe inkomsten uit exploitatie van het muziekauteursrecht, maar ook om:

 • Honoraria/schrijfopdrachten (gesubsidieerd, commercieel).
 • Werkbeurzen voor het schrijven van muziek.
 • Grootrecht (uitvoeringsrecht).
 • Grafische reproductierechten (waaronderlicenties voor bladmuziek verstrekt aan bijv. conservatoria, div. platforms en inkomsten uit verhuur en verkoop van bladmuziek).
 • Inkomsten uit sync-deals.

Opbrengsten uit naburig rechten (bijvoorbeeld Sena-inkomsten), (eigen) CD-verkoop, optredens, masterrechten (royalties) uitgekeerd door streaming platformen, merchandise, portretrecht etc. vallen voor deze aanvraag niet onder inkomen uit muziekauteursrecht.

Inkomstenopgave

Componisten en tekstschrijvers die uit muziekauteursrecht in 2018 of 2019 of 2020 een inkomen hadden van minimaal € 100,- komen in aanmerking voor een bijdrage. Voor muziekuitgevers geldt dat zij in 2018 of 2019 of 2020 minimaal € 25.000 aan jaarinkomsten moeten hebben. Het bedrag waarop de hoogte van de werkbijdrage is gebaseerd, is het gemiddelde van de inkomsten over twee jaren. De aanvrager is vrij om te kiezen uit een combinatie van de jaren 2018, 2019 of 2020, zolang er minimaal inkomsten uit twee jaren wordt ingevoerd bij de aanvraag. Alleen die inkomsten waar een bewijs voor wordt ingediend (bijvoorbeeld een jaaroverzicht van Buma/Stemra of facturen en/of betaalbewijzen) worden meegenomen. Leden van Buma/Stemra kunnen hun jaaropgaven daarvoor gebruiken en die downloaden via mijn.bumastemra.nl of de Buma/Stemra portal.

Doel van het fonds

Werkbijdragen uit het Investeringsfonds Muziek Deel 3 moeten worden aangewend voor creatie van nieuwe werken en/of een investering in middelen voor de totstandkoming van nieuwe werken en/of nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren. Daartoe behoort ook het organiseren van een liveoptreden. Er geldt een verantwoordingsvrije drempel van 20% (twintig procent) van de totale werkbijdrage om eigen uren te financieren. De aanvullende voorwaarden en criteria staan in de Algemene Voorwaarden. . Als je een werkbijdrage ontvangt uit het investeringsfonds Muziek Deel 3, word je geacht om je aan de Cultural Governance Code en de Fair Practice Code te houden. Verder verzoeken we je om bij communicatie over je project te melden dat het (mede) tot stand is gekomen dankzij #investeringsfondsmuziek @bumastemra en @minocw.


Categorieën

De hoogte van het te ontvangen bedrag is afhankelijk van het normbedrag (het gemiddelde van de auteursrechtinkomens van twee jaren, te kiezen uit 2018, 2019 en 2020). De vastgestelde bedragen zijn:

Categorie 1 Componisten en tekstschrijvers

Kavel Ondergrens Bovengrens Beschikbare kavels Bedrag kavel Totaal nodig
C0 € 100,- € 1.500,- 75 € 3.000,- € 225.000,-
C1 € 1.500,- € 5.000,- 95 € 4.000,- € 380.000,-
C2 € 5.000,- € 10.000,- 50 € 5.000,- € 250.000,-
C3 € 10.000,- € 20.000,- 35 € 6.000,- € 210.000,-
C4 € 20.000,- -- 35 € 7.000,- € 245.000,-
Totaal 290 € 1.310.000,-

Categorie 2 Muziekuitgevers

Kavel Ondergrens Bovengrens Beschikbare kavels Bedrag kavel Totaal nodig
U1 € 25.000,- € 100.000,- 10 € 10.000,- € 100.000,-
U2 € 100.000,- € 250.000,- 7 € 15.000,- € 105.000,-
U3 € 250.000,- € 500.000,- 2 € 22.500,- € 45.000,-
U4 € 500.000,- -- 7 € 30.000,- € 210.000,-
Totaal 26 € 460.000,-

Categorie 3 Beroepsverenigingen

Kavel Aantal leden Beschikbare kavels Werkbijdrage Aantal
B1 7 7 € 20.000,- € 140.000,-

Let op: Er is een beperkt aantal werkbijdragen beschikbaar; aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als binnen een bepaalde inkomenscategorie meer aanvragen worden ingediend (die voldoen aan de criteria en de voorwaarden) dan er werkbijdragen beschikbaar zijn, worden de overige aanvragen niet gehonoreerd. Het is dus zaak om tijdig een aanvraag in te dienen.

Daarbij is van belang dat als tijdstip van ontvangst geldt het moment waarop de aanvraag compleet is ingediend. Als de aanvraag niet compleet is en worden naderhand aanvullende documenten gestuurd, dan geldt als tijdstip van ontvangst het moment waarop de aanvullende documenten zijn verstrekt.


AANVRAGEN EN HET PROCES

Een werkbijdrage uit het Investeringsfonds Muziek Deel 3 kan vanaf maandag 23 mei 2022 – 12.00 uur via de website www.investeringsfondsmuziek3.nl worden aangevraagd. Bekijk hier de video hoe je een aanvraag kunt indienen.

In de aanvraagmodule op de website vullen aanvragers hun persoonlijke gegevens in, het inkomen van Buma/Stemra en het inkomen uit overige exploitatie van auteursrecht in 2018, 2019 of 2020 in, en het activiteitenplan. Het privacybeleid en privacystatement zijn hier te lezen. Het inkomen uit minimaal twee van de drie genoemde jaren moet worden opgegeven. De aanvrager mag zelf te kiezen welke twee jaren worden opgegeven.

Van het inkomen moeten bewijsstukken overlegd worden, zoals jaaropgaven of facturen. Leden van Buma/Stemra moeten hun 7-cijferige relatienummer invullen. Het relatienummer is terug te vinden op mijn.bumastemra.nl of via de Buma/Stemra ledenportal.

Het activiteitenplan bestaat uit:

 • De naam van het project.
 • Doelstelling van het project met daarin een uitleg waaruit blijkt dat het leidt tot of bijdraagt aan
  • creatie van nieuwe werken en/of
  • nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren.
 • Omschrijving van de activiteiten.
 • Omschrijving van het eindresultaat en hoe de gesubsidieerde activiteiten daartoe bijdragen.
 • Beschrijving van samenwerking met of effecten op andere makers/rechthebbenden.
 • Tijdsplanning tot uiterlijk 1 maart 2023.
 • Resultaat: omschrijf het concreet te behalen resultaat van de investering, zoals het aantal nieuwe te creëren werken en/of concrete voorbeelden van nieuwe exploitatie.
 • Tot slot bevat de aanvraag budgetcategorieën, waarbij telkens een bedrag en een omschrijving ingevuld dient te worden.
  • Investeringen muziekinstrumenten, muziek- en of studioapparatuur
  • Inhuur muziekinstrumenten, muziek- en of studioapparatuur
  • Investeringen faciliteiten t.b.v. muziekproductie
  • Inhuur faciliteiten t.b.v. muziekproductie (bijv. studiohuur)
  • Inhuur diensten van externen t.b.v. muziekproductie
  • Overig
 • Het plan mag niet langer zijn dan 3500 tekens (= ongeveer 500 woorden).

Om de aanvraag succesvol af te ronden, dient de aanvrager akkoord te gaan met alle aan de aanvraag Algemene Voorwaarden en een ingevulde en ondertekende de-minimis verklaring

In de Algemene Voorwaarden staat onder andere dat de aanvrager zich verplicht tot het uitvoeren van de werkzaamheden zoals die in de aanvraag staan en dat bij het niet voldoen daaraan of aan de voorwaarden de werkbijdrage teruggestort moet worden; met de-minimisverklaring verklaart de aanvrager dat hij de afgelopen drie jaar minder dan €200.000,- overheidssteun heeft ontvangen.

Belangrijk is dat de aanvrager binnen de daarvoor gestelde deadline verplicht is tot het rapporteren over de uitgaven die ten behoeve van het project zijn gedaan en deze te ondersteunen met geldige facturen en/of aankoopbonnen. Daarnaast is de aanvrager ook verplicht te rapporteren over de resultaten die met de werkbijdrage zijn behaald. Over de wijze waarop gerapporteerd dient te worden, ontvangen alle aanvragers tijdig uitgebreide informatie.


VERSLAGLEGGING/RAPPORTAGE

De verstrekking van de subsidie vindt plaats onder voorwaarden die op basis van criteria van het ministerie van OCW zijn vastgesteld. Aanvragers van de werkbijdrage dienen zich daarom aan een aantal voorwaarden te houden. De werkbijdrage kan alleen definitief toegekend worden als:

 • Binnen de gestelde periode de volledige rapportage is ingediend;
 • de aanvrager kan aantonen dat de bijdrage is gebruikt voor de doeleinden die in de aanvraag benoemd staan;
 • de aanvrager aan de hand van bewijsstukken heeft aangetoond dat de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn;
 • een beknopt inhoudelijk verslag is gemaakt van de werkzaamheden, de financiën en de resultaten.

Buma/Stemra zal, namens het fonds, controleren of aan de voorwaarden voldaan wordt, en na 1 maart 2023 zal een accountantscontrole op de ingediende rapportages plaatsvinden. Als daaruit of anderszins blijkt dat een aanvrager na het ontvangen van de werkbijdrage/subsidie niet aan de voorwaarden heeft voldaan, zal de bijdrage worden teruggevorderd. De werkbijdrage wordt als voorschot uitgekeerd. Het fonds stelt de werkbijdrage pas definitief vast als het gehele project Investeringsfonds Muziek Deel 3 door het ministerie van OCW is vastgesteld. Naar verwachting is dat niet eerder dan halverwege 2023.


VOORBEREIDEN

Het verdient aanbeveling om een aanvraag vóór maandag 23 mei 2022 – 12.00 uur voor te bereiden, zodat deze op of zo snel mogelijk na 23 mei 2022 – 12.00 uur ingediend kan worden. De ingekomen aanvragen worden op volgorde behandeld en het aantal werkbijdragen per inkomenscategorie is beperkt. Het activiteitenplan moet op de website worden ingevuld (max. 500 woorden – 3500 tekens) en de volgende documenten moeten daarbij geüpload worden:


Code ongewenste omgangsvormen

Een veilige omgeving om in samenwerking met anderen muziek te maken is belangrijk. Om voor die veilige omgeving te kunnen zorgen, hebben wij een aantal regels opgesteld. Wij verwachten dat eenieder die een bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek ontvangt, bij de uitvoering van zijn plan rekening houdt met deze regels.

Organiseer je een writerscamp of een vergelijkbaar evenement, dan is het belangrijk dat er gedragsregels gelden en dat deze kenbaar worden gemaakt aan alle deelnemers. Gedragsregels zijn:

 1. Als organisator zorgen we voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. We onthouden ons ervan elkaar te bejegenen op een wijze die de ander in zijn waardigheid aantast.
 3. Elke deelnemer onthoudt zich van elke vorm van ongewenste omgangsvorming ten opzichte van andere deelnemers, waaronder discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld.
 4. Een deelnemer mag geen enkele andere deelnemer op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 5. De organisator heeft de plicht de deelnemers naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. En er wordt actief toegezien dat de gedragscode door iedereen, in het bijzonder wanneer ook minderjarige deelnemers zijn betrokken, wordt nageleefd.
 6. Indien een deelnemer gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij of zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door de organisator aangewezen personen dan wel de vertrouwenspersoon die vanuit het Investeringsfonds Muziek is aangesteld.
 7. De organisator maakt aan elke deelnemer bekend wat de gedragsregels zijn en dat er een vertrouwenspersoon is aangesteld

Vertrouwenspersoon

Vanuit het Investeringsfonds Muziek is een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Haar naam is Margriet Maris. Mocht je bij de uitvoering van plannen die mogelijk zijn gemaakt door een bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek te maken krijgen met ongewenst gedrag en hier advies over willen neem dan contact op met Margriet. *06 51 16 61 61 (direct mobiel), margriet@dezaakhermelink.nl of via het secretariaat 085 888 0 886. Afspraken worden in onderling overleg gemaakt op een locatie die voor jou het beste uitkomt. Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Zij garandeert anonimiteit, onderneemt geen stappen zonder jouw toestemming; bemiddelt niet tussen betrokkenen en doet niet aan waarheidsvinding.

VRAGEN

In de FAQ wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen. Mocht je toch een vraag hebben die niet in deze lijst voorkomt, kun je deze vragen mailen naar: investeringsfondsmuziek@bumastemra.nl. Alleen vragen die per mail binnenkomen, worden in behandeling genomen. We doen ons uiterste best om binnen vijf werkdagen een reactie of antwoord terug te mailen.