Algemene informatie

 • Welke ondersteuning biedt het Investeringsfonds Muziek Deel 3?

  Het Investeringsfonds Muziek Deel 3 verdeelt werkbijdragen onder componisten, tekstschrijvers, muziekuitgevers en de door Buma/Stemra erkende beroepsverenigingen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht. Belangrijk onderscheid ten aanzien van de twee eerdere edities van het Investeringsfonds Muziek is dat op aanwijzing van het ministerie nu ook nadrukkelijk gekeken wordt naar jonge makers. Componisten en tekstschrijvers die de afgelopen jaren de eerste sporen hebben verdiend met het schrijven en maken van muziek en/of zijn afgestudeerd aan een muziekopleiding op MBO of HBO-niveau. Voor muziekuitgevers en de beroepsverenigingen de oproep om juist te kijken naar de doelgroep van jonge makers en deze nadrukkelijk te betrekken in de plannen die worden ingediend bij de aanvraag.

 • Wat is het doel van het Investeringsfonds Muziek?

  Het Investeringsfonds Muziek is er om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij:

  • creatie van nieuwe werken en/of
  • nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren, bijvoorbeeld door een liveoptreden
 • Hoe is het Investeringsfonds Muziek Deel 3 tot stand gekomen?

  De Federatie Auteursrechtbelangen, bestaande uit de drie aangesloten koepels (Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E), hebben het initiatief genomen om rechthebbenden in de creatieve sector financieel bij te staan. Het ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector nog eens € 10 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector', een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Daarvan is € 1.910.000,- beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek Deel 3.

 • Wat is de rol van Buma/Stemra?

  Buma/Stemra wendt de bijdrage van het ministerie van OCW aan om professionals in de muzieksector te ondersteunen bij de creatie van nieuwe werken en nieuwe exploitaties door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren. Dat doet Buma/Stemra door het Investeringsfonds Muziek te continueren met Deel 3. Het verschil met de twee eerdere investeringsfondsen is dat bij deze derde ronde ook beginnende/jonge professionele makers kunnen deelnemen.

 • Wat is totaal beschikbare bedrag in het Investeringsfonds?

  Er is in totaal € 1.910.000 euro beschikbaar voor 283 werkbijdragen. Aangezien de hoogte van de bedragen is vastgesteld, is maar een beperkt aantal bijdragen beschikbaar. Let op; voor de verdeling van de kavel geldt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

 • Wanneer wordt de subsidie definitief vastgesteld?

  Pas als het ministerie van OCW het projectverslag goedgekeurd heeft, en dit is waarschijnlijk eind 2023. Tot die tijd blijft de bijdrage een voorschot.

 • Kan ik contact opnemen met iemand van het investeringsfonds en zo ja hoe?

  Je kan mailen via investeringsfondsmuziek@bumastemra.nl. Alle vragen worden in behandeling genomen. Vergeet niet om bij je mail altijd je referentienummer van je aanvraag te vermelden. Dit nummer krijg je automatisch toegezonden bij de bevestiging zodra je een aanvraag hebt ingediend.

 • Welke gedragsregels gelden voor de uitvoering van de plannen?

  Een veilige omgeving om in samenwerking met anderen muziek te maken is belangrijk. Om voor die veilige omgeving te kunnen zorgen, hebben wij een aantal regels opgesteld. Wij verwachten dat eenieder die een bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek ontvangt, bij de uitvoering van zijn plan rekening houdt met deze regels. Klik hier voor de Gedragsregels.

Wie mag aanvragen?

 • Wie komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Investeringsfonds?

  Aanvragen staat open voor personen en rechtspersonen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht. Het kan dus gaan om inkomsten van Buma/Stemra, maar ook om:

  • Honoraria/schrijfopdrachten (gesubsidieerd, commercieel).
  • Werkbeurzen.
  • Grootrecht (uitvoeringsrecht).
  • Grafische reproductierechten.
  • Licenties voor bladmuziek verstrekt aan bijv. conservatoria.
  • Inkomsten uit verhuur en verkoop van bladmuziek.
  • Inkomsten uit sync-deals.

  Maar niet: inkomsten uit naburig recht (Sena), masterinkomsten via streaming platformen (royalties), (eigen) CD-verkoop, directe opbrengsten uit optredens, merchandise, portretrecht, etc.

 • Ik ben geen lid van Buma/Stemra. Kan ik een aanvraag indienen?

  Ja, dat kan. Als je aantoonbaar inkomsten uit auteursrecht boven de € 100 (componist/tekstschrijver) resp. € 25.000 (uitgever) hebt in 2018 of 2019 of 2020, je in Nederland woonachtig bent en in Nederland je activiteiten ontplooit, kan je een aanvraag doen. Die zal op dezelfde manier behandeld worden als aanvragen van leden.

 • Ik ben lid van Buma/Stemra. Mag ik andere inkomsten uit auteursrecht (bijvoorbeeld grootrecht) optellen bij mijn Buma/Stemra-inkomsten om zo in een hogere inkomenscategorie te komen, waar een hogere werkbijdrage uit volgt?

  Ja, dat mag. Voor deze overige inkomsten dien je wel bewijsstukken te overleggen.

 • Ik woon in het buitenland. Kom ik in aanmerking voor een bijdrage?

  Nee, de aanvrager dient woonachtig te zijn in Nederland en het project dient in Nederland plaats te vinden.

 • Ik heb meerdere bedrijven waar ik een aanvraag voor zou willen doen. Kan dat?

  Nee, je kunt eenmalig een aanvraag doen.

 • Kan ik als producent een werkbijdrage aanvragen?

  Nee.

 • Hebben erfgenamen ook recht op een bijdrage?

  Nee.

 • Ik ben componist én uitgever. Kan ik twee keer een aanvraag indienen?

  Nee. Je kunt maar één keer een werkbijdrage aanvragen. Dus óf als uitgever, óf als componist/tekstschrijver. Je kan je inkomsten als componist en als uitgever niet bij elkaar optellen. Ook voor beroepsverenigingen geldt dat ze maar één keer een aanvraag kunnen indienen.

 • Kan ik een werkbijdrage krijgen voor activiteiten die in het verleden plaatsvonden?

  Nee, dat kan niet. De logica van de subsidie van OCW veronderstelt dat het geld bijdraagt aan nieuwe producties en nieuwe exploitatie van bestaande producties. Dat betekent dat werk dat al – in het verleden – gedaan is, nooit mee kan tellen.

Hoe moet je aanvragen?

 • Hoe moet je een aanvraag indienen?

  Een aanvraag indienen kan alleen op de website www.investeringsfondsmuziek3.nl en vervolgens te kiezen voor ‘aanvraag indienen’.

 • Zijn er inkomenscriteria verbonden aan het kunnen doen van een aanvraag bij het Investeringsfonds Muziek Deel 3?

  Ja, het jaarinkomen in 2018 of 2019 of 2020 uit auteursrecht moet:

  • Minimaal € 100,- voor componisten en tekstschrijvers
  • Minimaal € 25.000,- voor muziekuitgevers
  • Voor beroepsverenigingen gelden geen inkomenscriteria.


  Bij de aanvraag moet het jaarinkomen uit minimaal twee van de genoemde jaren (2018/2019/2020) opgegeven te worden. De aanvrager is vrij zelf de twee jaren naar keuze in te vullen.

 • Tellen voorschotten van platenmaatschappijen of uitgevers mee als auteursrechtelijke inkomsten?

  Nee. Dat zijn leningen die terugbetaald moeten worden.

 • Moet ik aan andere voorwaarden voldoen?

  Als je werkbijdrage ontvangt uit het investeringsfonds, word je geacht om je aan de Cultural Governance Code en de Fair Practice Code te houden.

 • Vanaf wanneer kan ik een aanvraag doen?

  Je kunt je aanvraag indienen vanaf maandag 23 mei 2022 - 12.00 uur. Voor aanvragen die voldoen aan de gestelde criteria geldt ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt'. Bepalend daarvoor is het tijdstip waarop de aanvraagprocedure volledig is doorlopen en is ingediend op de website van het investeringsfonds. Het is dus raadzaam je aanvraag voor te bereiden.

 • Tot wanneer kan ik een aanvraag doen?

  Je kunt een aanvraag doen tot en met dinsdag 7 juni 2022 – 12.00 uur.

 • Ik heb eerder ook al een aanvraag ingediend en een werkbijdrage ontvangen. Kan ik opnieuw een aanvraag indienen?

  Ja, dat kan. Iedereen kan voor het Investeringsfonds Muziek Deel 3 weer een aanvraag indienen.

 • Moet ik een plan indienen?

  Ja, bij de aanvraag hoort ook een plan waaruit blijkt dat de activiteiten leiden tot de creatie van nieuwe werken of nieuwe exploitatie van (bestaande) muziekwerken. Het plan mag niet langer zijn dan 3500 tekens (= ongeveer 500 woorden).

 • Moet ik een volledige begroting indienen waaruit blijkt welke overige kosten gemaakt worden?

  Alleen de activiteiten waarvoor een werkbijdrage gevraagd wordt, moeten begroot worden.

 • Kan ik meer of minder aanvragen dan het bedrag dat bij mijn normbedrag hoort?

  Dat kan helaas niet. Als je minder uitgeeft dan de werkbijdrage, dien je het te veel ontvangen bedrag terug te storten.

 • Welke informatie moet ik aanleveren bij de aanvraag?
  • Jaaropgave Buma/Stemra van minimaal twee jaren, te kiezen uit 2018, 2019, 2020
  • Jaaropgave overige auteursrechtelijke inkomsten (grootrecht, schrijfopdrachten, royalties bladmuziek, werkbeurzen) 2018, 2019, 2020, inclusief bewijsstukken van deze inkomsten
  • Ondertekende de-minimis verklaring
  • Uitgewerkt activiteitenplan (max 500 woorden – 3500 tekens)
  • Concrete opgave van de te behalen resultaten (aantal tracks/nieuwe werken/nieuwe exploitatie)
  • Planning


  Tot slot bevat de aanvraag budgetcategorieën, waarbij telkens een bedrag en een omschrijving ingevuld dient te worden.

  • Investeringen muziekinstrumenten, muziek- en of studioapparatuur
  • Inhuur muziekinstrumenten, muziek- en of studioapparatuur
  • Investeringen faciliteiten t.b.v. muziekproductie
  • Inhuur faciliteiten t.b.v. muziekproductie (bijv. studiohuur)
  • Inhuur diensten van externen t.b.v. muziekproductie
  • Overig
 • Waar kan ik mijn relatienummer en mijn jaaropgaven Buma/Stemra vinden?

  Leden van Buma/Stemra kunnen hun relatienummer en de jaaropgaven terugvinden op mijn.bumastemra.nl of via de Buma/Stemra ledenportal. Heb je nog geen mijn.bumastemra.nl-account? Klik dan hier om een account aan te maken.

 • Mogen de ontvangen bedragen Oudedagsvoorziening bij het jaarinkomen van Buma/Stemra worden opgeteld?

  Nee, dat kan niet. Het zijn namelijk geen inkomsten uit de auteursrechten.

 • Moet ik in 2018 óf 2019 óf 2020 het minimale bedrag verdiend hebben om in aanmerking te komen, of in 2018 én 2019 én in 2020?

  Of in 2018 of in 2019 of in 2020 moet de minimale jaarinkomsten uit auteursrecht €100,- zijn. Voor uitgevers geldt dat een ondergrens van €25.000,-. Als je een van de jaren het minimale bedrag haalt, geldt dat het gemiddelde van beide bedragen de basis is voor je aanvraag.

 • Ik gaf in 2018, 2019 of 2020 muzieklessen. Kan ik die optellen bij mijn inkomen?

  Nee. Je kan alleen auteursrechtinkomsten optellen bij je inkomen.

 • Ik heb een commentaar ingediend en daarmee kom ik wél in aanmerking of in een hogere inkomstencategorie.

  Toegekende commentaren worden opgeteld bij het jaar waarin je het geld zou ontvangen.

Beoordeling en afhandeling

 • Welke aanvragen worden gehonoreerd?

  Aanvragen waaruit volgt dat bijdragen uit het investeringsfonds zullen worden aangewend voor de:

  • Creatie van nieuwe werken en/of,
  • nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren


  Onder de voorwaarde dat binnen een bepaalde inkomenscategorie nog bijdragen voorhanden zijn. Het aantal bijdragen is immers beperkt.

 • Wanneer wordt mijn aanvraag behandeld?

  Het streven is om alle aanvragen uiterlijk vier tot zes weken na nadat de aanvraagperiode is gesloten beoordeeld te hebben.

 • Wie behandelt mijn aanvraag?

  Je aanvraag wordt behandeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie.

 • Wordt mijn aanvraag inhoudelijk beoordeeld?

  Nee. Er wordt alleen gekeken of je aanvraag binnen de doelstelling en de voorwaarden van het fonds vallen.

 • Wordt er ook naar andere criteria gekeken dan de formele eisen waar een voorwaarde aan moet voldoen?

  Nee. Er wordt geen oordeel geveld over de haalbaarheid van het plan, de muzieksoort die gemaakt wordt of welk ander kwalitatief onderdeel van de aanvraag dan ook.

 • Wanneer krijg ik bericht?

  Zodra alle aanvragen behandeld zijn, worden alle aanvragers via mail geïnformeerd. We streven ernaar dit een vier tot zes weken na sluiting van de inschrijftermijn te doen.

 • Wanneer ontvang ik het bedrag?

  Na voorlopige goedkeuring van de aanvraag wordt het bedrag binnen 30 dagen op de bij Buma/Stemra bekende rekening overgemaakt. Bij niet-leden van Buma/Stemra wordt naar het bankrekeningnummer en een kopie bankpas en kopie van geldig identiteitsbewijs gevraagd.

 • Kan ik de werkbijdrage op een ander bankrekeningnummer ontvangen?

  Nee, als de aanvraag wordt goedgekeurd wordt de werkbijdrage gestort op het bij Buma/Stemra bekende bankrekeningnummer.

Gebruik van de werkbijdrage?

 • Wat zijn uitgaven die met de werkbijdrage bekostigd mogen worden?

  Kosten die direct leiden tot de doelen waarvoor het fonds is opgericht. Denk daarbij aan:

  • De huur van een studio.
  • De kosten voor een writers camp.
  • De aanschaf van instrumenten/software.
  • Vergoeding voor studio- of sessiemuzikanten.
  • Vergoeding voor het inhuren van een producer.
  • Kosten voor het opzetten van een library.
  • Artwork voor de release.
  • Videoclip.


  Let op: alle uitgaven die met de werkbijdrage worden bekostigd, moeten altijd worden verantwoord in de rapportage, ondersteund met geldige facturen en/of aankoopbonnen.

 • Wat zijn uitgaven die niet meegenomen kunnen worden?

  Kosten die niet direct leiden tot doelen waar waarvoor het fonds is opgericht zoals:

  • Persoonlijke uitgaven.
  • Kosten voor trainingen en opleidingen.
  • Eigen uren.
  • Huur/hypotheek eigen huis.
  • Reis- en/of verblijfkosten
  • Marketing en/of promotiekosten


  Als je twijfelt of de uitgaven die je wil doen meegenomen kunnen worden, stuur ons dan een mail.

 • Kan ik al uitgaven doen voordat ik het geld heb ontvangen?

  Nee, alle uitgaven kunnen pas gedaan worden nadat de werkbijdrage door Buma/Stemra is uitgekeerd en het bedrag op je bankrekening is bijgeschreven.

 • Mag een werkbijdrage aangewend worden voor mijn eigen uren, huur van mijn studio?

  Nee. De bedoeling van de werkbijdrage is dat er activiteiten plaatsvinden die resulteren in de creatie van nieuwe werken of nieuwe exploitatie van nieuwe en/of bestaande werken die zonder dit bedrag niet zouden plaatsvinden.

 • Kan ik mijn eigen uren declareren?

  Twintig (20) procent van de totale werkbijdrage mag verrekend worden met de interne en eigen uren en zijn dus verantwoordingsvrij. Voor de rest van de werkbijdrage geldt dat het gebruikt moet worden voor out-of-pocketkosten. Dat kunnen dan weer wel uren van derden (studiomuzikanten, producer etc) zijn, mits daar een factuur tegenover staat.

 • Kan ik de bijdrage gebruiken voor een cursus, onderwijs- of lesprogramma, een instructiefilmpje oid?

  Nee, de bijdrage moet direct leiden tot nieuwe muziek of nieuwe exploitatie van bestaande muziek.

 • Zijn marketing- en promotiekosten van het eindproduct ook subsidiabel?

  Nee, daar is het fonds niet voor bestemd. Alleen voor uitgaven die direct bijdragen aan het creëren van nieuwe muziek of nieuwe exploitatie van (bestaande) muziekwerken.

 • Kan ik mijn werkbijdrage gebruiken om studiohuur mee te betalen?

  Alleen als dit extra studiohuur is. Als je al een (jaar)contract hebt met een studio, of je hebt een eigen studio, kan je de werkbijdrage niet gebruiken om de huur te betalen. De werkbijdrage moet immers bijdragen aan werk dat zonder die bijdrage niet tot stand zou komen.

 • Kan ik met de werkbijdrage instrumenten of software aanschaffen?

  Ja, dat kan voor zover dat direct gerelateerd is aan dat wat je wil gaan doen. En voor alles geldt dat er voor afrekening bonnetjes moeten zijn, gerelateerd aan het project.

 • Komen productiekosten (het persen van vinyl of cd, etc.) in aanmerking voor een werkbijdrage?

  Ja.

 • Kan artwork meegenomen worden in het werkplan?

  Artwork kan meegenomen worden, voor zover het ondersteunend is aan de muziek. Het liefst werk je hierbij samen met andere makers, zodat het nog meer voldoet aan de wens van het ministerie om samenwerking in de culturele sector te bevorderen.

 • Kan ik met mijn werkbijdrage het streamen van mijn optreden financieren?

  Ja dat kan. Dat valt onder “nieuw exploiteren van bestaand materiaal”.

 • Kan ik mijn werkbijdrage gebruiken om een muzikant/componist/band uit het buitenland te betalen?

  Ja, dat kan, zolang het uiteindelijke product maar in Nederland gemaakt wordt.

 • Kan ik met de werkbijdrage ook tweedehands instrumenten of apparatuur aanschaffen, bijvoorbeeld via Marktplaats?

  Voor alle aankopen geldt dat er een geldig aankoopbewijs of factuur overlegd moet worden. Dat geldt dus ook voor tweedehandsaankopen. Als je koopt van een particulier voldoet een kwitantie waarin duidelijk staat welke goederen door wie aan je geleverd zijn en voor welk bedrag.

 • Kan ik samenwerken met anderen?

  Graag! Het is mogelijk om voor een project waar meerdere rechthebbenden bij betrokken zijn afzonderlijke aanvragen in te dienen. Iedere deelnemer kan maar één keer een aanvraag indienen, en alle kosten kunnen (natuurlijk) maar één keer opgevoerd worden.

 • Wanneer moet een project afgerond zijn?

  Voor de onderdelen van een project waarvoor een werkbijdrage wordt aangevraagd moet uiterlijk 1 maart 2023 een rapportage ingediend zijn.

 • Mag ik de werkbijdrage ook gebruiken voor andere uitgaven dan oorspronkelijk in mijn plan omschreven?

  Het kan zijn dat de werkzaamheden anders lopen dan je bij de aanvraag gedacht had. Dat is toegestaan zolang er maar aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • het te behalen eindresultaat blijft hetzelfde als in het oorspronkelijke plan
  • de uitgaven vallen onder de uitgaven die volgens de algemene voorwaarden toegestaan zijn.

  Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je bij een eventuele wijziging, nog steeds voldoet aan de voorwaarden.

Financiën & belasting

 • Is de bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek Deel 3 een (rentevrije) lening?

  Nee, het is een voorwaardelijke subsidie. Het ministerie van OCW heeft als voorwaarde gesteld, dat de bijdrage aantoonbaar aangewend moet zijn voor de in het activiteitenplan benoemde doelen en eindresultaten.

 • Is de bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek Deel 3 een gift?

  Niet in de zin van de fiscale wetgeving: er staat immers een handeling tegenover.

 • Zitten er fiscale consequenties aan het ontvangen van een bijdrage en zo ja welke?

  Een bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek Deel 3 dient bij het belastbaar inkomen te worden opgeteld.

 • Kan ik het geld houden?

  Het is een werkbijdrage en geen lening. Het geld is dus van jou en je dient het geld te gebruiken voor het doel van dit fonds, daarbij dien je te houden aan de voorwaarden. Als na controle blijkt dat niet of niet tijdig aan (één van) de voorwaarde voldaan is, dient de ontvangen werkbijdrage te worden terugbetaald.

 • Kan het geld teruggevorderd worden?

  Ja, dat kan. Als uit je rapportage of uit controle blijkt dat je niet of in onvoldoende mate activiteiten hebt ontplooid, onvoldoende kan uitleggen waar je de bijdrage voor gebruikt hebt of je anderszins niet aan de voorwaarden hebt gehouden, kan het geld teruggevorderd worden. Eventueel kan gekeken worden of het verrekend kan worden met je inkomsten van Buma/Stemra.

 • Gaan deze bedragen ten koste van de uitkeringen aan de leden en rechthebbenden?

  Nee, het geld is beschikbaar gesteld door de Nederlandse overheid als onderdeel van de steun aan de culturele sector.

 • Wordt de bijdrage meegeteld als inkomen in verband met stemrecht en grondslag voor de regeling Oudedagsvoorziening bij Buma/Stemra?

  Nee.

 • Wordt de bijdrage meegeteld als inkomen voor het drempelbedrag in verband met statusbepaling van lidmaatschap en stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering?

  Nee.

 • Ik heb een akte van cessie gesloten met mijn uitgever in verband met een voorschot dat ik heb ontvangen van mijn uitgever. Wordt de gift verrekend met het openstaande voorschotbedrag?

  Nee.

Afwijzing en bezwaar

 • Waarop kan een aanvraag afgekeurd worden?

  Je aanvraag kan om een aantal redenen afgekeurd zijn. In de mail die je gekregen hebt staat aangegeven wat in jouw geval aan de orde is. De meest voorkomende redenen zijn:

  1. Je hebt onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat je aan een inkomensgrens voldoet
  2. Het project voldoet niet aan de voorwaarden
  3. Het aantal beschikbare werkbijdragen was al vergeven
  4. Je hebt een aanvraag ingediend voor een verkeerde categorie


  a: Je hebt onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat je aan een inkomensgrens voldoet.

  Wellicht was het voor de onafhankelijke beoordelingscommissie niet mogelijk om je inkomen vast te stellen, omdat je inkomsten uit ander recht dan auteursrecht hebt meegeteld, bijvoorbeeld inkomsten uit naburige rechten (Sena), geld uit optredens, niet-auteursrechtelijke statements uit het buitenland. Of omdat je:

  • BTW-inkomsten hebt meegerekend;
  • oudedagsvoorzieningsgelden hebt meegerekend;
  • niet duidelijk gemaakt wat je inkomsten uit auteursrecht zijn;
  • je inkomsten niet, onvoldoende of onduidelijk hebt onderbouwd.


  b: Het project voldoet niet aan de doelstelling van het fonds. Het fonds is primair gericht op het creëren van nieuw materiaal. Daarnaast is het fonds gericht op het nieuw exploiteren van bestaand materiaal dat niet eerder publiek toegankelijk was.

  c: Je aanvraag voldeed wel, maar het aantal werkbijdragen was op. Hier is helaas niets aan te doen. Het fonds is beperkt. Er is namelijk een beperkt bedrag beschikbaar. Het principe ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ geldt. Bepalend daarvoor is het tijdstip waarop de aanvraagprocedure volledig is doorlopen en is ingediend op de website van het investeringsfonds.

  d: Je hebt een aanvraag ingediend voor een verkeerde categorie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een aanvraag hebt gedaan als componist/tekstschrijver, terwijl je een uitgever bent, of als erkende beroepsvereniging terwijl je een muziekuitgever bent.

 • Ik heb een aanvraag ingediend, maar heb een reactie gekregen dat ik niet in aanmerking kom voor een bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek Deel 3. Toch denk ik dat ik er recht op heb. Tot wie kan ik me wenden?

  In de mail over de afkeuring van de aanvraag wordt de mogelijkheid geboden te reageren en een toelichting te geven.

 • Ik ben het niet eens met het antwoord op mijn bezwaar. Kan ik in beroep?

  Wanneer de aanvraag na het indienen van een reactie opnieuw wordt afgewezen, is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Hiervoor is er een beroepschriftenprocedure van VOI©E. Bezwaren worden alleen op procedurele gronden getoetst. Je bezwaar moet binnen zeven dagen na het bericht van afwijzing zijn ingediend via federatie@auteursrecht.nl.

Rapportage

 • Waarom moet ik rapporteren?

  Het ministerie van OCW heeft voorwaarden verbonden aan het verlenen van financiële steun via het Steunfonds Rechtensector. Onderdeel van de voorwaarden is dat er gerapporteerd dient te worden over de activiteiten en de daarbij behorende uitgaven en het behaalde resultaat.

 • Hoe weet ik wanneer ik moet rapporteren?

  Je krijgt van het Investeringsfonds Muziek 3 bericht over de deadlines wanneer en hoe je moet rapporteren. Een korte instructievideo geeft tekst en uitleg hoe je de rapportage online kunt invullen. Je moet verslag doen over de uitgaven door geldige betalingsbewijzen zoals officiële facturen en/of aankoopbonnen te overleggen en over het resultaat zoals in de aanvraag geformuleerd.

 • Wat moet ik aanleveren voor een correcte rapportage?

  De rapportage wordt gecontroleerd op de volgende aan te leveren onderdelen:

  1. Financiële verantwoording:
  Alle uitgaven dienen verantwoord te worden met een factuur en/of aankoopbon, waarbij de factuur moet voldoen aan de factuureisen. Tevens wordt een toelichting gevraagd waaraan het bedrag is besteed. Pinbonnen zijn NIET geldig. Let op; de facturen en aankoopbonnen moeten op dezelfde naam te staan als de naam van de aanvrager.

  2. Inhoudelijke verantwoording:
  Een beschrijving van het concrete resultaat (maximaal 100 woorden) zoals ingediend tijdens de aanvraag en conform de criteria zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. Dit ondersteund door bewijstukken zoals links naar nieuwe werken op streaming platforms (bv Spotify, YouTube, Soundcloud, eigen webiste etc.), bewijs van aanmelding van nieuw repertoire bij Buma/Stemra of ander bewijs.

 • Worden facturen uit het buitenland geaccepteerd?

  Buitenlandse facturen zijn ook akkoord op voorwaarde dat ze aan jou zijn gesteld en genoemde bedragen ook door jou zijn betaald.

 • Geldt een kassa- of pinbon ook als een bewijsmiddel voor gemaakte onkosten?

  Nee, alleen officiële facturen en aankoopbonnen worden als bewijsmiddel geaccepteerd. De facturen moeten voldoen aan de factuureisen; een voorbeeld van een correcte factuur vind je hier.

 • Ik heb een fout gemaakt in mijn rapportage. Wat moet ik doen?

  Zodra je de rapportage indient, wordt eerst een bevestiging gevraagd voordat de rapportage daadwerkelijk wordt afgerond. Nadat je akkoord bent gegaan is de rapportage definitief en kan deze niet meer worden gewijzigd. Check de rapportage dus goed voordat je deze definitief indient. Kom je vervolgens tot ontdekking dat je toch een fout hebt gemaakt, meld dit dan door een mail te sturen naar investeringsfondsmuziek@bumastemra.nl. Vermeld hierin jouw unieke referentienummer die je bij de aanvraag hebt gekregen en geef aan welke fout je graag wilt herstellen.

 • Hoe wordt gecontroleerd of ik met het geld doe wat ik zei dat ik ermee ging doen?

  Aan de hand van de door jou ingeleverde eindrapportage wordt gekeken of je je werkbijdrage hebt besteed zoals je bij je aanvraag hebt aangegeven. In je eindrapportage dien je onder andere inzicht te geven in de gerealiseerde kosten inclusief bewijsstukken (zoals facturen).

 • Wie controleert de rapportage?

  De onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt de rapportage die na goedkeuring ook nog wordt gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.

 • Kan de bijdrage teruggevorderd worden?

  Als uit de controle blijkt dat je na het ontvangen van de werkbijdrage niet aan de voorwaarden hebt voldaan, kan de bijdrage worden teruggevorderd. Tevens kan de bijdrage worden teruggevorderd als je niet tijdig de eindrapportage hebt ingediend.

 • Moet ik bij mijn rapportage de BTW optellen?

  Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Je bent BTW-plichtig; in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen zonder BTW optellen tot het bedrag dat je uit het investeringsfonds hebt gekregen;

  2. Je bent niet BTW-plichtig bent of je maakt gebruik van de kleineondernemersregeling: in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen mét BTW optellen tot het bedrag dat je uit het investeringsfonds hebt gekregen; we verzoeken je dan om dit duidelijk aan te geven bij je verantwoording.

 • Moet de totale werkbijdrage ook daadwerkelijk uitgegeven zijn?

  Als uit de rapportage blijkt dat je niet het totale bedrag hebt uitgegeven, moet het restant worden terugbetaald. In dat geval wordt hierover contact met je opgenomen.

 • Kan de rapportage ook afgekeurd worden?

  Ja, dat is mogelijk. Bijvoorbeeld als de juiste facturen of aankoopbonnen bij de opgegeven uitgaven ontbreken of niet op naam van de aanvrager staan. Of wanneer de werkbijdrage besteed is aan uitgave die niet aansluiten bij de doelstelling van het fonds. Of wanneer het resultaat niet aansluit bij het originele plan of doelstelling van het fonds.

 • Wat is de consequentie als een rapportage niet wordt goedgekeurd?

  Als een rapportage wordt afgekeurd ontvang je daarover een bericht met de reden van de afwijzing. Je hebt daarna één week de tijd om zaken die niet correct of incompleet zijn, te corrigeren of aan te vullen. Als een rapportage definitief wordt afgekeurd, wordt de werkbijdrage volledig teruggevorderd.

 • Moet de werkbijdrage terugbetaald worden als de rapportage wordt afgekeurd?

  Als de rapportage definitief wordt afgekeurd, wordt de werkbijdrage teruggevorderd.

 • Wat gebeurt er als mijn rapportage wordt afgewezen?

  Als de rapportage wordt afgewezen wordt de bijdrage teruggevorderd. Wanneer je niet in staat bent de werkbijdrage terug te vorderen, is Buma/Stemra gerechtigd het te terug te vorderen bedrag te in te houden van de toekomstige auteursrechtinkomsten.

 • Moet het project ook zijn afgerond op de rapportagedeadline?

  De rapportage over het project moet uiterlijk 1 maart 2023 ingediend te zijn. Alle uitgaven moeten dus voor die datum zijn gedaan en ook de resultaten van het project moeten daarmee voor genoemde datum concreet omschreven worden. Als je project ook na 1 maart 2023 doorloopt, verzoeken we je wel dat duidelijk kenbaar te maken bij de rapportage.

de-minimisverklaring

 • Wat is een de-minimisverklaring?

  Een verklaring waaruit blijkt dat men zo weinig overheidssteun heeft ontvangen dat er geen aparte procedures gelden. Zie https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/de-minimissteun/voorwaarden-de-minimis/ voor meer informatie.

 • Telt bij het bepalen van de de-minimisverklaring inkomsten uit de TOGS of de NOW mee?

  Bij de bepaling van het maximale bedrag telt het bedrag vanuit TOGS wél en het bedrag vanuit NOW níet mee.

 • Welke steun- en subsidiemaatregelen tellen mee voor de de-minimissteun verklaring?

  Dat hangt ervan af of de betreffende steun- of subsidiemaatregel is aangemerkt als ‘de-minimissteun’. Als niet eerder een de-minimisverklaring is ingevuld, dan heeft men niet eerder een uitkering of subsidie ontvangen die kan worden aangemerkt als staatssteun. Is een vergelijkbare verklaring de afgelopen twee jaar wel al eens ingevuld, dan telt die uitkering of subsidie mee en moet daarover informatie worden verschaft.
  Voor de TOZO geldt geen toets of eerder overheidssteun is ontvangen (en telt de TOZO dus niet mee). Voor de TOGS en voor de TVL geldt wel een toets of niet een maximum aan overheidssteun is bereikt en tellen deze regelingen wel mee voor de de-minimissteun verklaring. Als het goed is heeft de ontvanger van TOGS of TVL-gelden dus al eerder een dergelijke verklaring afgegeven. Als er twijfel is of bepaalde steun meetelt voor de de-minimis toets kan hierover het beste contact worden opgenomen met de uitvoeringsinstantie van wie de steun is ontvangen.

Planning & deadlines

 • Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

  Vanaf maandag 23 mei 2022 – 12.00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen.

 • Tot wanneer kan ik nog een aanvraag indienen?

  Het is mogelijk om tot dinsdag 7 juni 2022 – 12.00 uur een aanvraag in te dienen.

 • Wanneer ontvang ik bericht over de beoordeling van mijn aanvraag?

  Nadat de aanvraagtermijn is verstreken heeft de onafhankelijke commissie nog vier tot zes weken nodig om alle aanvragen te beoordelen. Zodra alle aanvragen zijn beoordeeld wordt iedereen geïnformeerd over de uitkomsten van de commissie.

 • Als mijn aanvraag wordt toegekend, wanneer ontvang ik dan het geld?

  Binnen voer tot uiterlijk zes weken nadat je bericht hebt ontvangen over de toekenning van de werkbijdrage uit Investeringsfonds Muziek Deel 3 wordt het geld op de bij Buma/Stemra bekende bankrekening gestort.

 • Wanneer kan ik met mijn project starten?

  Je kunt pas starten nadat jouw aanvraag is goedgekeurd en de werkbijdrage daadwerkelijk aan je is overgemaakt. Uitgaven die voor de uitbetaling zijn gedaan kunnen dus niet uit de werkbijdrage gefinancierd worden.

 • Wanneer moet het project afgerond zijn?

  Uiterlijk 1 maart 2023 moet de werkbijdrage in zijn geheel zijn besteed en dient de rapportage volledig te zijn ingediend. Overigens mag het project na deze datum nog doorlopen. Ook een release na deze datum is toegestaan.

 • Wanneer moet ik rapporteren over het project?

  Het is mogelijk om vanaf 1 januari 2023 te rapporteren over jouw uitgaven en de resultaten. De rapportage moet uiterlijk 1 maart 2023 ingediend zijn. Je wordt vooraf tijdig geïnformeerd over de wijze waarop je dient te rapporteren.

 • Is het mogelijk uitstel aan te vragen voor het indienen van de rapportage?

  Nee, dat is helaas niet mogelijk. De termijnen zijn bepaald door het ministerie van OCW en zijn bindend. Hiervan kan niet afgeweken worden.
  SCHEMA:
  Aanvraag indienen: vanaf maandag 23 mei 2022 – 12.00 uur tot dinsdag 7 juni 2022 – 12.00 uur
  Uitslag aanvraag: vier tot uiterlijk zes na het verstrijken van de aanvraag deadline
  Uitkering werkbijdrage: vier tot uiterlijk zes weken na de in kennisstelling van de toekenning
  Rapportage indienen: vanaf 1 januari 2023 tot 1 maart 2023

 • Kan ik contact opnemen met iemand van het investeringsfonds en zo ja hoe?

  Je kan mailen met investeringsfondsmuziek@bumastemra.nl, maar we verzoeken je ook deze FAQ goed te lezen en het webinar van 11 december te bekijken of de Facebook-pagina of het Youtube-kanaal van Buma/Stemra.

RAPPORTAGE INVESTERINGSFONDS MUZIEK 1 JUNI - 1 OKTOBER 2022

Deze FAQ is bedoeld voor iedereen die een werkbijdrage heeft ontvangen uit het Investeringsfonds Muziek 2 en daarover moet rapporteren.

Vanaf 1 juni 2022 is mogelijk om te rapporteren over de kosten en resultaten van de aanvraag. Rapporteren kan tot uiterlijk 1 oktober 2022.

 • Waarom moet ik rapporteren over de werkbijdrage die ik heb ontvangen van het Investeringsfonds Muziek 2?

  Het ministerie van OCW heeft het geld voor het Investeringsfonds Muziek 2 beschikbaar gesteld. Aan het uitkeren van de werkbijdragen uit dit fonds heeft het ministerie ook voorwaarden gesteld, zoals het rapporteren over de uitgaven en de resultaten.

 • Waarover moet ik rapporteren?

  Je rapportage bestaat uit twee onderdelen: een financiële en een inhoudelijk verantwoording. Je moet alle uitgaven kunnen verantwoorden en daarnaast moet je verslag doen van de behaalde resultaten.

 • Wanneer kan ik rapporteren?

  Vanaf 1 juni 2022 is het mogelijk om je financiële en inhoudelijke rapportage in te vullen in de voor jou unieke pagina. Deze pagina is alleen toegankelijk via de mail die je hiervoor hebt ontvangen. In die mail zit namelijk een unieke link die in combinatie met jouw referentienummer – ook in die mail te vinden - leidt naar jouw rapportagepagina. Rapporteren kan tot uiterlijk 1 oktober 2022.

 • Wordt de rapportage ook gecontroleerd?

  Het is dus ook mogelijk dat na controle de rapportage wordt afgewezen. Hierover ontvang je dan bericht van het Investeringsfonds Muziek 2.

 • Wanneer krijg ik te horen of mijn rapportage wordt goedgekeurd?

  De onafhankelijke beoordelingscommissie heeft na 1 oktober 2022 nog vier tot zes weken nodig alle rapportages te beoordelen. Zodra alle rapportages zijn beoordeeld wordt iedereen via mail over de uitkomsten geïnformeerd.

 • Waarop kan een rapportage worden afgewezen?

  Als de financiële verantwoording niet voldoet aan de gestelde eisen; bijvoorbeeld omdat facturen of aankoopbonnen ontbreken, of omdat de tenaamstelling op de factuur niet overeenkomt met de naam van de aanvrager van de werkbijdrage, of omdat alleen pinbonnen zijn aangeleverd. Daarnaast kan het zijn dat het resultaat niet conform het opgegeven plan is of niet langer voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden.

 • Wat is de consequentie als een rapportage niet wordt goedgekeurd?

  Als een rapportage wordt afgekeurd ontvang je daarover een bericht. Je hebt dan nog precies 1 week om zaken die niet correct zijn te corrigeren of aan te vullen. Als een rapportage definitief wordt afgekeurd, wordt de volledige werkbijdrage teriug gevorderd.

 • Kan ik een fout in de rapportage later nog herstellen?

  Als een rapportage wordt ingediend, wordt eerst een bevestiging gevraagd. Nadat je akkoord bent gegaan met het indienen, is het niet meer mogelijk de rapportage aan te passen.

 • Wat kan ik doen als in na het indienen van de rapportage toch nog een fout ontdek?

  Stuur dan een mail naar investeringsfondsmuziek@bumastemra.nl en geef toelichting op de gemaakte fout en de volgens jou uit te voeren correctie. Vergeet daarbij niet je referentienummer op te voeren.

 • Moet de totale werkbijdrage ook daadwerkelijk uitgegeven zijn?

  Als uit de rapportage blijkt dat je niet het totale bedrag hebt uitgegeven, moet het restant worden terugbetaald. In dat geval wordt hierover contact met je opgenomen.

 • Is het mogelijk eerdere kosten, dus al gemaakt voordat mijn aanvraag werd goedgekeurd, op te voeren?

  Alleen bonnen die gedateerd zijn ná de dag van uitkering van je werkbijdrage worden gehonoreerd.

 • Mag ik het project nog aanpassen, bijvoorbeeld als gevolg van Corona-maatregelen?

  Het kan zijn dat de werkzaamheden anders lopen dan je bij de aanvraag gedacht had. Dat is toegestaan zolang er maar aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. het te behalen eindresultaat blijft hetzelfde en
  2. de uitgaven vallen onder de uitgaven die volgens de algemene bepalingen toegestaan zijn.
  Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je controleert dat je bij een eventuele wijziging nog steeds voldoet aan de voorwaarden.

 • Mag ik de werkbijdrage ook gebruiken voor andere uitgaven dan oorspronkelijk in mijn plan omschreven?

  Het kan zijn dat de werkzaamheden anders lopen dan je bij de aanvraag gedacht had. Dat is toegestaan zolang er maar aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. het te behalen eindresultaat blijft hetzelfde en
  2. de uitgaven vallen onder de uitgaven die volgens de algemene bepalingen toegestaan zijn.
  Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je controleert dat je bij een eventuele wijziging nog steeds voldoet aan de voorwaarden.

 • Moet het project ook uiterlijk 1 oktober 2022 zijn afgerond?

  De rapportage over het project dient uiterlijk 1 oktober 2022 ingediend te zijn. Alle uitgaven moeten dus voor 1 oktober 2022 zijn gedaan en ook de resultaten van het project moeten daarmee concreet omschreven worden. Uiteraard kan het project ook na 1 oktober 2022 nog doorlopen en kan een release van nieuw werk ook op later moment nog plaatsvinden.

 • Geldt een kassa- of pinbon ook als een bewijsmiddel voor gemaakte onkosten?

  Nee, alleen officiële facturen en aankoopbonnen worden als bewijsmiddel geaccepteerd. Deze dien je op jouw rapportagepagina te uploaden. De facturen moeten voldoen aan de factuureisen; een voorbeeld van een correcte factuur vind je hier.

 • Het is toegestaan om tweedehands instrumenten, bijvoorbeeld via Marktplaats, aan te schaffen?

  Het is toegestaan om tweedehands instrumenten aan te schaffen zolang daarbij een aankoopbewijs of kwitantie ondertekend door de oorspronkelijke eigenaar is toegevoegd.

 • Moet ik inclusief of exclusief BTW rapporteren?

  Als je BTW-plichtig bent kun je alle bedragen exclusief BTW opvoeren.

 • Wat moet ik doen als een factuur op naam van mijn organisatie, bijvoorbeeld een stichting of VOF, is gesteld?

  Omdat de accountant moet kunnen herleiden dat de factuur hoor bij de persoon die aanvraag heeft ingediend moet in dit geval ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel worden toegevoegd waaruit blijkt dat de aanvrager betrokken is bij de organisatie zoals vermeld op de factuur of aankoopbon.

 • Mag een factuur vanuit het buitenland wel meegenomen in de rapportage?

  De werkbijdrage moet in Nederland besteed worden, maar het is toegestaan om bijvoorbeeld een buitenlandse muzikant of producer in te huren.